Özge’s Tokyo Trip

Not decided when to visit

Thinking of visiting

  Help Özge with travel ideas

  About my Tokyo travel:
  • watashi wa daigaku ni gakusei desu. ore wa anata to setsubo suru desu; jisshü shimas desu, doie mo hatsumei suru. Anata wa kankoshugi-ryoko anji suru desu ka.
  Open-uri20130429-8157-fpjas0?1367214217 Takashi (Tokyo)

  Hi Ozge! Would you tell what "kankoshugi-ryoko anji" is?

  Please login to answer:

  Facebook Login Twitter Login

  We NEVER post without your permission


  Check out Tokyo tours!